Inwentaryzacja budynku

Inwentaryzacja budynku:

Inwentaryzacja powykonawcza budynku, to nie tylko wykonanie jego pomiaru i naniesienie na mapy, ale też wykonacie dokumentacji dla celów ewidencji gruntów i budynków. Sporządzane są tu 3 dokumenty,

a) Mapa z inwentaryzacją powykonawczą budynku,
b) Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki
c) Wykonanie Arkusza danych ewidencyjnych budynku

Mapa z inwentaryzacją powykonawczą budynku, niezbędna jest dla uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Przy okazji wykonywania mapy z inwentaryzacją powykonawczą budynku, warto dokonać również inwentaryzacji powykonawczych przyłączy o ile nie zostały już wykonane, gdyż jeżeli nie będzie ich na mapach nadzór budowlany zapewne zażąda aby uzupełnić dokumenty o takie inwentaryzacje. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki to dokument który rozlicza i ewentualnie zmienia użytki gruntowe na działce. Arkusz danych ewidencyjnych budynku to dokument na podstawie którego zakłada się kartotekę budynku. Ostatnie 2 dokumenty służą do aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Zgłaszając Inwentaryzację powykonawczą budynku przygotuj następujące informacje i dokumenty:

- Decyzję o pozwoleniu na budowę,
- Projekt zagospodarowania działki (rysunek wykonany na mapie do celów projektowych),
- Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej / leśnej
- Dokument o nadaniu adresu
- Obręb i numer ewidencyjny działki,