Chcę ogrodzić działkę / Gdzie są granice mojej działki

Chcę ogrodzić działkę / gdzie są granice mojej działki?
Granice działek określają punktu graniczne, a dokładniej ich współrzędne. Współrzędne punktów granicznych nadaje się podczas wykonywania czynności wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działki. Nadanie współrzędnych punktów granicznych polega na odtworzeniu pomiarów wykonanych przy okazji zakładania ewidencji gruntów i budynków w latach sześćdziesiątych. Geodeta przy tych czynnościach zobowiązany jest zawiadomić i wezwać na grunt wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiednich, oraz sporządzić protokół graniczny wraz z oznaczeniem punktów granicznych (w sposób trwały – najczęściej rurkami stalowymi lub granicznikami betonowymi) na gruncie. Czynności te nazywa się wyznaczeniem punktów granicznych, a na podstawie współrzędnych wylicza się ostateczną powierzchnię działki i jej wymiary. W przypadku zniszczenia znaków granicznych wykonuje się wznowienie znaków granicznych. Tutaj także zawiadamia się wszystkich sąsiadów, ale czynności te są już tylko formalnością, która nie wpływa na wielkość i powierzchnie naszej działki, a ma jedynie na celu oznaczenie granic działki na gruncie dla wiedzy właściciela. Może się zdarzyć, że w trakcie analizy dokumentów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej okaże się, że nie ma możliwości odtworzenia granic działki z wymagana przez przepisy dokładnością, co eliminuje tryb wyznaczenia punktów granicznych i przenosi nas w tryb ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej polega w kolejności na:

1.    Wskazaniu granic pomiędzy działkami przez właścicieli, tzn. na gruncie muszą stawić się wszyscy właściciele (współwłaściciele) działek którzy wspólnie wskazują granicę pomiędzy swoimi działkami. Geodeta stabilizuje punkty graniczne, mierzy je i sporządza protokół ustalenia przebiegu granic oraz stosowna dokumentację.

2.    Jeżeli na grunt nie stawią się wszyscy właściciele i współwłaściciele działek, lub jeżeli nie są w stanie wskazać granicy – nie wiedzą, gdzie ona przebiega, albo wskazują różny przebieg granic, granicę wskazuje geodeta zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania na gruncie, jeżeli jest on zgodny z dokumentami jakie geodeta uzyskał z ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Geodeta odtwarza więc pomiary z założenia ewidencji gruntów i jeżeli są one zgodne z widocznymi na gruncie miedzami, czy starymi ogrodzeniami geodeta mierzy je i przyjmuje za granicę.

3.    Jeżeli na gruncie nie można stwierdzić ostatniego spokojnego stanu posiadania lub jest on niezgodny z dokumentami z ośrodka dokumentacji geodezyjnej, geodeta określa granicę na postawie dokumentów uzyskanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (lub wszelkich innych dokumentów określających przebieg granicy).
W trybie wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych geodeta okazuje i stabilizuje znaki graniczne na gruncie w obecności wszystkich stron. Sprzeciw którejś ze stron nie wstrzymuje tych czynności, ujawnia się go w protokole granicznym, a niezadowolonej stronie przysługuje prawo do wystąpienia o rozgraniczenie nieruchomości. Podsumowując w tych dwóch trybach w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej istnieją jednoznaczne dokumenty określające przebieg granic i nie podlegają one żadnej dyskusji, a jedynym trybem, w którym można zmienić jej przebieg jest rozgraniczenie nieruchomości.
W przypadku ustalenia przebiegu granic działki, ponieważ w ośrodku dokumentacji nie ma jednoznacznej dokumentacji o jej przebiegu (jest niewystarczająco dokładna) na każdym z wymienionych wyżej 3 etapów ustalenia przebiegu granic każdej ze stron przysługuje prawo sprzeciwu i jeżeli takowy zostanie złożony do protokołu granicznego czynności geodety nie zostają wstrzymane, ale granica wskazana przez geodetę ujawniana jest na mapach jako sporna. Czynności geodety zakończone są bez jednoznacznego określenia granic, a każdej ze stron przysługuje tu prawo wniesienia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości polega na przeprowadzeniu czynności w terenie zmierzających do ustalenie przebiegu granic, dla stron są one łudząca podobne do ustalenia przebiegu granic który może zakończyć się akceptacją wskazanej granicy przez geodetę, lub zawarcia aktu ugody przyjmując granicę wskazaną przez strony, a w przypadku dalszego braku akceptacji granicy sprawa z urzędu przekazywana jest do sądu i sąd rozstrzyga ostatecznie o przebiegu granicy.