Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych:

Mapa do celów projektowych jak sama nazwa wskazuje mapa na której można projektować, a wiec służy projektantom/architektom do wykonania projektu zagospodarowania działki który jest elementem niezbędnym projektu budowlanego.
Architekt wykonuje projekt budynku (lub kupujemy projekt) który trzeba umiejscowić na naszej działce – wykonać adaptację projektu. Do wykonania tej adaptacji niezbędna jest mapa do celów projektowych. Proces tworzenia mapy do celów projektowych polega na pobraniu przez geodetą z Wydziału Geodezji i Katastru odbitki „mapy archiwalnej” dla działki dla której ma być wykonana mapa do celów projektowych (zgodnie z przepisami prawa zasięg takiej mapy to miejsce wybranej inwestycji -najczęściej działka, plus opaska 30 metrowa naokoło inwestycji) i w takim zakresie wykonuje pomiar uzupełniający. Zadaniem geodety jest więc doprowadzenie odbitki mapy archiwalnej do stanu rzeczywistego - aktualnego. Aktualizacji tej często podlega również aktualizacja pod kontem ewidencji gruntów i budynków, gdyż zgodnie z nowymi przepisami mapa zasadnicza i ewidencyjna powinny  być ze sobą zgodne. Taką zaktualizowaną mapą jest mapa do celów projektowych. Największym problemem, ponoszącym również koszty wykonania mapy do celów projektowych może być sytuacja kiedy działka nie ma określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami granic tj. położenia punktów granicznych z dokładnością 1 cm co w większości przypadków wiąże się z wyznaczeniem granic działki. W celu przybliżenia tego tematu odsyłam do działu wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działki.

Uwaga! Przepisy dają możliwość wykonania mapy do celów projektowych bez ustalenia granic, odradzam jednak wykonywania takich map do pozwolenia na budowę budynku, gdyż :
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę geodeta musi wytyczyć budynek  (załóżmy że tak jak w większości projektów są to odległości minimalne od granic)  4m od granicy działki której przypominam nie ma ustalonej, wstrzymuje to rozpoczęcie budowy do czasu ustalenia takiej granicy, a więc nic nie zaoszczędamy, wręcz tracimy dodatkowy czas,  Uwaga w związku ze zmieniającymi się przepisami, i nowelizacją prawa budowlanego wymagania stawiane inwestorom przy odbiorze budynku wzrosną, źle wytyczony budydynek może wiązać się z koniecznością wygania zamiennego projektu zagospodarowania terenu – kolejny koszt, (bo budynek aby zachować min. 4 m ze względu na brak jednoznacznej granicy został wytyczony w odległości np. 4.30m od granicy). Generalnie można stosować praktyki niezupełnie zgodne z przepisami geodezyjnymi i bez ustalenia granic przeprowadzić wykonanie map i tyczenia, i w 9/10 przypadkach nic się nie stanie, ale czy warto tak ryzykować biorąc pod uwagę koszty całej inwestycji i koszt wykonania ustalenia granic? Decyzję pozostawimy państwu.  

Proces tworzenia mapy do celów projektowych wygląda w sposób następujący:

1) Przyjęcie zgłoszenia od inwestora,
2) Zgłoszenie pracy geodezyjnej i otrzymania niezbędnej dokumentacji z ośrodka,
3) Sprawdzenie zgodności mapy zasadniczej z ewidencją gruntów i budynków
4) Wyjazd w teren i wykonanie pomiaru uzupełniającego,
5) Opracowanie operatu i złożenie go do urzędu,
6) Proces weryfikacji operatu przez urząd
a. aktualizacja mapy zasadniczej zgodnie z operatem sporządzonym przez Geodetę,
b. kontrola techniczna opracowania,
c. Wydruk zaktualizowanej mapy zasadniczej
d. Ewidencja opracowania i wydanie map do celów projektowych, (opatrzenie odpowiednimi klauzulami urzędowymi i przez geodetę
7) Wydanie przez geodetę map do celów projektowych inwestorowi.

Zlecenia na wykonanie mapy docelów projektowych przyjmujemy telefonicznie, prosimy o przygotawnie nastepujących informacji:

- powiat, gmina, obreb (w miastach obręb ma posatać numeryczna np. 01-28 lub 12, w przypadku miejscowości obręb to nazwa miejscowości - zobacz wykaz obrębów w powiecie piaseczyńskim) i numer ewidencyjny działki
- orientacyjna powierzchnia działki  - do wyceny

Starając się jak najbardziej uprościć inwestorowi cały proces nasza firma przyjmuje zgłoszenia telefonicznie, a zapłatę za mapę przyjmujemy podczas przekazania mapy do celów projektowych. Jeżeli nie jest to konieczne pomiary wykonujemy również bez udziału inwestora (jeżeli możliwe jest wejścia na działkę i nie istnieją inne przesłanki które wymagają spotkania). Często udział inwestora ogranicza się do telefonicznego zgłoszenia wykonania mapy do celów projektowych, a następnie odebrania gotowych map. Oczywiście przyjmujemy zgłoszenia również w naszym biurze. Oraz zgłoszone drogą internetową.