Podział nieruchomości

Podział nieruchomości:

Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to ustalić czy nasza działka jest działką rolną czy budowlaną. Mając taką informację można zacząć planować podział nieruchomości. Podziały nieruchomości możemy wykonać w kilku trybach:
Podział działki rolnej - stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości, jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Informację o tym czy grunt jest gruntem rolnym czy przeznaczonym pod zabudowę uzyskamy w urzędzie gminy. W przypadku podziału nieruchomości rolnych muszą być spełnione 2 warunki:

1. Minimalna powierzchnia działki 0,3000ha czyli 3 000 m2.
2. Wydzielane działki muszą mieć do drogi publicznej

Podział działki budowlanej - podziału można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Aby dokonać podziału nieruchomości budowlanej niezbędne jest uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania terenu, lub uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W planie takim znajdziemy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania wstępnego projektu podziału nieruchomości jak np. minimalnej powierzchni działki jaką można wydzielić, minimalne szerokości działek, szerokościach dróg dojazdowych itd. Wypisy takie uzyskamy odpłatnie z urzędu gminy, która ma 30 dni na jego wydanie od dnia złożenia wniosku. Zdarza się, że zapisy planów miejscowych uniemożliwiają podział działki zgodnie z naszymi planami, dlatego niezbędne jest zapoznanie się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Podział działki niezależnie od ustaleń planów miejscowych – istnieją szczególne przypadki podziałów nieruchomości których możemy dokonać niezależnie od ustaleń planów miejscowych. Jednym z najczęstszych  takich przypadków jest:

-  wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego

Zawsze możemy podzielić działkę będącą we współwłasności (zniesienie współwłasności), gdyż prawo własności, jest prawem nadrzędnym nad przepisami prawa geodezyjnego. Czasami podział taki musi być wykonywany droga sądową gdzie to sąd zatwierdza podział.

Rzadko przyjmujemy zgłoszenia podziałów nieruchomości drogą telefoniczną, ze względu na skomplikowanie procesu i przepisów, w praktyce spotykam się z klientami w naszym biurze, ustalamy projekt podziału (sprawdzamy możliwości w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) wyceniamy taki podział i przystępujemy do działania.
W przypadku podziałów nieruchomości pobieramy zaliczki w wysokości 10% wartości usługi.